پویاآقایی
OFFLINE
0
387

اطلاعات تماس

پویاآقایی
-
-

دوستان

این کاربر دوستانی ندارد.
-

آگهی ها


سرمایه گذاری و مشارکت در یک واحد تولید و بسته بندی

تماس با به وسیله سیستم پیغام
آگهی مربوط به کاربر: پویاآقایی


اجاره یا مشارکت در یک واحد سردخانه و تونل انجماد نگهداری

تماس با به وسیله سیستم پیغام
آگهی مربوط به کاربر: پویاآقایی