یکی از عوامل رشد فرهنگی و اقتصادی جوامع تاکنون ،رونق سیستم بازرگانی و مهیا نمودن ظرفیتهای آن میباشد.ایران از زمانهای بسیار دور و قرار گرفتن در مسیر شرق و غرب همواره مورد توجه بازرگانان بوده و از رونق خوبی در این زمینه برخوردار بوده است.

از آنجا که کشور ما در بسیاری از زمینه ها از منابع خارجی استفاده می کند توان سرمایه ای زیاد و به تبع آن افراد بیشماری در این راستا مشغول فعالیتند و از دیر باز تجارت و بازرگانی جزء مشاغل پر سود معرفی شده است.اما با وجود سیاست گذاریهای مختلف و شناور دولت در زمانهای مختلف ،گاها" بازرگانان را دچار مشگل نموده و سیستم را به سمت جذب سرمایه سوق میدهد.

در حال حاضر پس از رفع تحریمها و انباشته شدن تقاضا برای اجناس مختلف ،عطش جذب سرمایه در تجارت را بیش از هر موقع نموده است.همراهی دانش و آگاهی با سرمایه می تواند سود آوری زیاد در بازه زمانی کوتاه را برای سرمایه گذار در بازرگانی به همراه داشته باشد.

مگاشید در نظر دارد با استفاده از دانش کارشناسان و کشف نیازمندیهای جامعه و رفع موانع اجتماعی در پروسه صادرات و واردات وسوق دادن سرمایه گذاران داخلی و خارجی به کشف ارتباطات جدید پرداخته و سود آوری دلخواه را برای سرمایه گذار و سرمایه پذیر فراهم سازد.

 

روش مشارکت :

صاحبان مشاغل و متخصصان و تمامی کسانیکه در این حیطه فعالیت دارند میتوانند با ارائه طرح توجیهی کامل و استاندارد درخواست خودرا اعلام نمایند تا کارشناسان مگاشید طرح ایشان را مورد بررسی قرار داده و نظر نهایی مبنی بر میزان و نوع سرمایه کذاری را مطرح نمایند .

اگر در این زمینه طرح جامعی وجود ندارد یا طرح کامل و استاندارد نباشد نیز میتوان با ارائه خلاصه آن کارشناسان را در جریان طرح قرار داد تا در زمان مناسب طرح توجیهی استاندارد و مناسب تصمیم گیری در سرمایه گذاری تهیه و تنظیم گردد.

با مشخص شدن مقدار سرمایه لازم و برنامه زمانبندی اجرای پروژه ، بخش حقوقی وظیفه تنظیم و عقد قراردادها را به عهده گرفته و اسناد مشارکت به صورت تاسیس شرکت جدید یا قرارداد مشارکت مابین سرمایه پذیر و  سرمایه گذار تنظیم میگردد.