سرمایه گذاری در مسکن از دیرباز مورد توجه بوده و در بسیاری از جوامع به آن توجه خاص میشود . رونق در مسکن یکی از...

 

سرمایه گذاری در مسکن از دیرباز مورد توجه بوده و در بسیاری از جوامع به آن توجه خاص میشود . رونق در مسکن یکی از شاخصهای مهم اقتصادی است و با توجه به ارتباط مشاغل مختلف و متنوع با آن ، میتوان کنترل رکود و حتی تورم اقتصاد یک جامعه را در بخش مسکن مدیریت نمود .

در چند سال اخیر همانند سایر بخش ها ، مسکن هم با رکود نسبتا سنگینی دست و پنجه نرم می کند ، به طوری که میزان خرید و فروش ، تولید و سرمایه گذاری در این بخش به پایین ترین حد ممکن رسیده است . این مساله بسیاری از بنگاههای اقتصادی مرتبط با مسکن را نیز درگیر نموده و مشمول رکود کرده است.

معمولا" میزان رکود و تورم در یک مقوله اقتصادی به نسبت عرضه و تقاضا مرتبط است که مسکن نیز از این جریان مستثنی نیست . خروجی های آماری نشان میدهند که پیک رشد جمعیتی دهه شصت خورشیدی در حال حاضر متقاضی خرید مسکن بوده و رونق ساخت و ساز و در پی آن سرمایه گذاری و خرید و فروش ملک را به بازار برگردانند اما چنین اتفاقی رخ نداده است . واقعا" چه رویدادی موجب رکود مسکن شده است؟!

سیاستهای دولت در ارائه بی حد و وصف مجوز ساخت در یکی دو دهه قبل موجب افزایش ساخت و سازها و دخالت افراد عادی و غیر متخصص در بخش مسکن شد . همین امر کافی بود تا بازده پروسه ساخت پایین آمده و هزینه های تمام شده افزایش یابد . عدم کنترل مناسب در ساخت و همچنین عدم نظارت بر قیمتهای فروش ارائه شده توسط سازنده ها در هر دوره 2 تا 3 ساله ، تورم 80 تا 120 درصدی را شامل حال خریداران نمود بطوریکه به ناگاه سیل سرمایه گذاری جهت ساخت و خرید ملک متوجه مسکن گردید. همین امر کافی بود تا توازن حجم سرمایه در بخشهای مختلف اقتصاد به هم ریخته و درآمدها از نظم خارج شده و بخشهای مختلف از رونق درآیند.

این جریان ادامه پیدا یافت تا قیمت مسکن به مرز خطر نزدیک شود . این یعنی جایی که قدرت خرید اکثریت جامعه به آن نرسیده و توان خرید وجود ندارد و از طرفی به دلیل وجود شیب تورمی در سالهای قبل ، هزینه ساخت پایینتر از آن نیز مقرون به صرفه نخواهد بود. نتیجه چیزی جز رکود نخواهد بود.

رونق در این بخش به قیمت تورم تمام خواهد شد و تورم هم با قدرت خرید اقشار جامعه منافات دارد .

در بحث آتی به بررسی چگونگی برون رفت از این بحران خواهیم پرداخت.