اگر به دنبال سرمایه گذار هستید و میخواهید ایده های جدید و خلاقانه ی خود را به مرحله اجرا و تولید در بازار برسانید باید در همین مراحل ابتدایی کار ، گام هایتان را درست و حساب شده بردارید . زیرا...

اگر جزو آن دسته افرادی هستید که مجبور به داشتن شغل دوم هستید یا آن که باید تا دیروقت اضافه کاری انجام دهید، بهتر است کمی فکر کنید آیا میتوانید مسیر متفاوتی را برای زندگی خود در پیش بگیرید...

چگونگی سرمایه گذاری


 

_از آن جایی که فرد سرمایه گذار باید از قدرت ریسک پذیری معقولی برخوردار باشد نباید به افرادی که سعی در پیش بینی قطعی بازار کار و سرمایه دارند اعتماد کرد و باید دانست که سرمایه گذاری همواره...