شرکت سرمایه گذاری اندرسون هوروویتز چگونه استارت آپ ها را برای سرمایه گذاری ارزیابی میکند ؟

 

بزرگ  ترین اشتباهات سرمایه گذاران استارت آپ در رابطه با برند سازی (قسمت دوم ) :

 

نکات ضروری در رابطه با سرمایه گذاری روی یک کسب و کار ( قسمت  اول )

 

نکات ضروری در رابطه با سرمایه گذاری روی کسب و کار ( قسمت دوم ) :

 

بزرگترین اشتباهات سرمایه گذاران استارت آپ در رابطه با برند سازی ( قسمت اول )