معرفی دو  تاجر و سرمایه گذار آمریکایی تبار  :

 

معرفی چند سرمایه گذار روسی تبار :  

 

مهارت هایی که هر سرمایه گذاری در کسب و کار باید به آن مسلط باشد :

 

آیا این نکات را در رابطه با سرمایه گذاری میدانستید ؟ ( قسمت دوم )

 

آیا این نکات را در رابطه با سرمایه گذاری میدانستید ؟ ( قسمت اول )