کار آفرینی و سرمایه گذاری چالشی لذت بخش است میدانید چرا ؟

 

درس هایی که سرمایه گذاران کسب و کاری و کار آفرینان میتوانند از sean parker یاد بگیرند:

 

اشتباهات رایج سرمایه گذاران آماتور( قسمت اول )  

 

اشتباهات رایج سرمایه گذاران آماتور ( قسمت دوم )

 

شناخت مسائل و نکات ریز عرصه سرمایه گذاری :