چرا سهم سرمایه‌گذاری غیردولتی در اقتصاد ایران ناچیز است؟

 

سرپوش اقتصادی - نتایج پژوهش یک نهاد رسمی نشان می‌دهد، متهم اصلی انزوای بخش خصوصی در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. درواقع حضور پررنگ دولت در روند سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌واسطه ایجاد جانشینی جبری و دست‌اندازی بر منابع اندک فیزیکی و مالی، باعث کنارزنی بخش خصوصی شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با عنوان «عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که «چرا سهم سرمایه‌گذاری غیردولتی در اقتصاد ایران ناچیز است؟»

 

به باور نویسندگان گزارش در کنار سرمایه‌گذاری‌های دولتی به عنوان متهم اصلی، عدم‌توانایی مدیریت مناسب تجهیزات سرمایه‌ای جدید، ضعف واسطه‌گران مالی و تخصیص نامناسب سرمایه، سهم بالای استهلاک، هدررفت سرمایه در فرآیند تولید و در آخر شرایط سیاسی از جمله عوامل سهم ناچیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. «دنیای اقتصاد» با انتشار پژوهش دیگری نیز به بررسی‌ سه نسل متفاوت سیر مداخله دولت در اقتصاد ایران طی قرن اخیر پرداخته است. این پژوهش نیز نشان می‌دهد نسل اول مداخله در قالب «دولت پیشران» نمود پیدا کرد، دولتی که مانع ورود بخش خصوصی بود، «شکست دولت» و «احیای دولت» نیز دو نسل دیگر از اشکال مداخله دولتی در اقتصاد ایران عنوان شده‌اند.

 

مهم‌ترین عوامل کلان موثر بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی چیست؟ نتایج تحلیل‌های آماری حاکی از کارآیی پایین سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به متوسط سایر کشورها است.

 

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی ریشه‌های کارآیی پایین سرمایه‌گذاری در ایران، عوامل موثر بر افزایش و کاهش روند سرمایه‌گذاری ازسوی بخش‌خصوصی را بررسی کرده است. سرمایه‌گذاری در هر دوره علاوه بر اینکه بر وضعیت تولید در آن دوره از طریق تحریک تقاضا موثر است، بر ظرفیت‌های تولیدی بلندمدت نیز اثرگذار است.

 

در این میان، در این مطالعه بر این نکته تاکید شده که سایه سنگین بخش دولتی در سرمایه‌گذاری، عدم توانایی مدیریت مناسب تجهیزات سرمایه‌ای جدید، ضعف واسطه‌گران مالی و تخصیص نامناسب سرمایه، سهم بالای استهلاک و هدررفت سرمایه در فرآیند تولید به‌واسطه دانش اندک تکنیکال و در آخر تاثیر شرایط سیاسی (مانند تحریم‌ها) بر کارآیی پایین سرمایه‌گذاری در ایران اثر گذاشته است.

 

وضعیت سرمایه‌گذاری علاوه بر اینکه دارای اهمیت ویژه‌ای در بروز چرخه‌های تجاری رونق و رکود کشورها و از عوامل اصلی توضیح دهنده نوسانات کوتاه‌مدت اقتصادی است، نقش اساسی در تعیین ظرفیت بالقوه رشد اقتصادی و مسیر بلندمدت تولید ملی کشورها نیز دارد. به عبارت دیگر، دو موضوع ثبات و رشد اقتصادی که از اهداف اصلی سیاست‌گذاری در کشورها است، هر دو وابستگی قابل‌توجهی به سرمایه‌گذاری و در نتیجه عوامل موثر بر آن دارد. سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی به‌واسطه آنکه عاملی تعیین‌کننده در نرخ انباشت سرمایه فیزیکی است و بنابراین از این مجرا متغیری اثرگذار بر رشد ظرفیت تولیدی محسوب می‌شود، برای تمام جوامع به‌خصوص کشورهای درحال توسعه، حائز اهمیت است.

 

بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد یک عامل به وضعیت بازارهای مالی در این کشورها مربوط است. کالاهای وارداتی عامل دوم اثرگذار در این زمینه است. با توجه به اهمیت کالای سرمایه‌ای وارداتی در فرآیند تولیدی کشورهای درحال توسعه، قیمت نسبی این کالاها یا در برخی کشورها درجه سهمیه‌بندی ارز خارجی، می‌تواند عاملی تعیین‌کننده در سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی باشد.

 

اعمال سیاست کاهش ارزش پول ملی می‌تواند دو اثر متفاوت روی سرمایه‌گذاری داشته باشد، یک اثر مثبت به‌واسطه افزایش درآمدها و یک اثر منفی به‌واسطه هزینه‌های بالاتر به‌واسطه تامین کالاهای سرمایه‌ای وارداتی. اثر خالص این متغیر بر سرمایه‌گذاری مبهم است و به سهم بنگاه از فروش خارجی به کل فروش و درجه اتکا بر داده‌های وارداتی بستگی دارد.

 

عامل سوم که منجر به آن می‌شود تا تابع سرمایه‌گذاری کشورهای درحال توسعه مورد بازبینی قرار گیرد، وجود بدهی‌های دولت در این کشورها است که عامل محدودکننده برای سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌آید، زیرا وجود بدهی به معنای آن است که در آینده بخش‌خصوصی باید بار جبران آن را به دوش کشد و این امر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی منجر می‌شود.

 

عامل چهارم رابطه میان سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی است که نقش مهمی در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی ایفا می‌کند. دولت‌ها در این کشورها نقش عمده‌ای در فرآیند کلی تشکیل سرمایه به‌خصوص در بخش سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی ایفا می‌کنند، اما اینکه سرمایه‌گذاری دولتی به کاهش یا افزایش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی منجر می‌شود، مبهم است.

 

از یکسو سرمایه‌گذاری بخش دولتی می‌تواند به‌واسطه ایجاد جانشینی جبری به‌واسطه دست‌اندازی بر منابع اندک فیزیکی و مالی که در صورت عدم استفاده دولت، به بخش‌خصوصی تعلق می‌گرفت، به کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی منجر شود. همچنین تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی نیز چه به‌واسطه اخذ مالیات چه به‌واسطه انتشار اوراق بدهی یا تورم می‌تواند منابع در دسترس بخش خصوصی را کاهش دهد و به سرمایه‌گذاری ضربه بزند. علاوه بر این، اگر بخش دولتی در تولید کالاهای بازاری سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند در رقابت با بخش‌خصوصی به سرکوب فعالیت‌های بخش‌خصوصی منجر شود. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری دولتی برای حفظ و گسترش سرمایه‌گذاری زیربنایی و تدارک کالاهای عمومی می‌تواند مکمل سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی باشد.

 

اثر نهایی تاثیر سرمایه‌گذاری بخش دولتی بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی به اثر نسبی هر یک از این عوامل بستگی دارد. بی‌ثباتی فضای کلان اقتصادی که اغلب با شاخص‌های سیاسی القا می‌شود اثر مهمی در ساختار فضای کلان کشورهای در حال توسعه و بنابراین انباشت سرمایه در این کشورها دارد. بسیاری از محققان با شاخص‌هایی نظیر نوسانات نرخ ارز، شوک‌های خارجی، بدهیدولت و نوسانات رابطه مبادله به‌عنوان شاخص‌های بی‌ثباتی نشان دادند این شاخص اثر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی دارد.

 

در توضیح رفتار سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ایران، اکثر مطالعات انجام شده از متغیر تولید به‌عنوان متغیر اصلی توضیح‌دهنده سرمایه‌گذاری استفاده کرده‌اند. دومین متغیری که در بسیاری از مطالعات بر اساس مبانی نظری مرسوم مورد استفاده قرار گرفته نرخ بهره است. برخی مطالعات تاثیر نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری ثابت بخش صنعت را مثبت یافتند، برخی این اثر را منفی استخراج کردند.

 

یکی دیگر از متغیرهای مورد استفاده در این مطالعات برای توضیح رفتار سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، تورم است. البته در برخی مطالعات نیز اثر سایر متغیرها بر سرمایه‌گذاری خصوصی نیز بررسی شده است. در این مطالعات مشخص شده سرمایه‌گذاری دولتی در ایران تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی دارد. مقایسه وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران با سایر کشورها نیز نتایج قابل توجهی را به‌دست می‌دهد: متغیر اول متوسط نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به تولید ناخالص داخلی- نسبت سرمایه‌گذاری به تولید- است که رابطه میان تغییر در ارزش انباره سرمایه و ارزش تولید را نشان می‌دهد.

 

به عبارت دیگر، این نسبت بیانگر مقدار سرمایه‌ای است که برای تولید یک واحد اضافی محصول به‌کار گرفته می‌شود و معکوس کارآیی سرمایه است. این نسبت در ایران در مقایسه با متوسط کل دنیا و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و انواع گروه‌های درآمدی بیشتر است.

 

متغیر دوم مورد بررسی نسبت فزاینده سرمایه به تولید است که با تقسیم سرمایه‌گذاری بر تغییر تولید به‌دست می‌آید و یکی از مفاهیم مهم و ابزارهای تحلیلی است که هم در تئوری‌های رشد اقتصادی و هم در برنامه‌های توسعه از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نسبت نشان می‌دهد برای افزایش یک واحد تولید چه میزان سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز است و شاخصی برای اندازه‌گیری کارآیی تولید است.

 

هرچه مقدار این شاخص بیشتر شود، نشانه کارآیی کمتر تولید خواهد بود. این نسبت نیز در ایران در مقایسه با سایر گروه‌های کشوری بالاتر است که دلالت بر کارآیی کم سرمایه در تولید ملی دارد. دلایل این موضوع را همان طور که در ابتدای گزارش مطرح شد، می‌توان در ابعاد مختلف مانند سایه سنگین بخش دولتی در سرمایه‌گذاری، عدم توانایی در مدیریت مناسب تجهیزات سرمایه‌ای جدید، ضعف واسطه‌گران مالی و تخصیص نامناسب سرمایه، بهره‌وری پایین سرمایه در ایران، سهم بالای استهلاک و هدررفت سرمایه در فرآیند تولید به‌واسطه دانش اندک تکنیکال و در آخر شرایط سیاسی مورد بررسی قرار داد.

 

 

ﻋﺒﺎس ﺑﺮزﮔﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ روﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

 

۹ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺎراﻧﯽ دو ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮار آﻟﻤﺎﻧﯽ در راه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮏ ﺟﺎی اﻣﻦ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ. ﻋﺒﺎس ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎده روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﻮدش از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻠﺒﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻘﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﺎی آﺗﺸﯽ و ﻏﺬای روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻋﺒﺎس ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت او ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ اﻧﺪک. ﺳﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺒﺎس و زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﺮوزه در روﺳﺘﺎی ﺧﻮش آب و ﻫﻮا رﺿﺎﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی دو ﻣﻬﻤﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻫﻔﺖﻧﻔﺮه آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎس رﻓﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دم ﭘﺨﺘﮏ و ﭼﺎی آﺗﺸﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎس ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺻﺒﺢ ﻋﺒﺎس راﻫﻨﻤﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺪﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ روﺳﺘﺎی ﺑﺰم ﺷﻬﺮ ﺑﻮاﻧﺎت ﻓﺎرس را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ۲۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎس ﻫﺪﯾﻪ دادﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﻮل در آن زﻣﺎن ﺑﺮای ﻋﺒﺎس زﯾﺎد ﺑﻮد و او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﯾﮏ روﺳﺘﺎی ﺑﺎ ﺻﻔﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد. ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻧﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ اﻣﺮوز ۱۸ ﻫﺰار ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﺑﺰم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮاﻧﺎت ﻓﺎرس آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻋﺒﺎس ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ۱۲۶ ﻟﻮح ﺳﭙﺎس ﺑﮕﯿﺮد و درآﻣﺪ روزاﻧﻪ اش از روزی ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ۶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ. ﻋﺒﺎس ۳۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ۲۸ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺧﺎﻧﻪ ۸۰ ﻣﺘﺮی او اﻻن ﺑﻪ ۲۱۰ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ!
زﻫﺮا و ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ دو دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ او ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ آﻟﻤﺎن، روﺳﯿﻪ، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ، ﺷﺒﮑﻪ ۲ و ۴ اﯾﺮان ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در روﺳﺘﺎی ﺑﺰم ﺑﻮاﻧﺎت ﭘﺨﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ.
او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزﻫﺎی اول ﺑﻪ آژاﻧﺴﻬﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺷﯿﺮاز و اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺮ زدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺷﻤﺎ در روﺳﺘﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻢ. آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ روﺳﺘﺎ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آﯾﺎ اوﺿﺎع ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺖ. آرام آرام ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﻦ از ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ ام ۲۱ ﺣﻤﺎم دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻻن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﮔﺮدﺷﮕﺮ را در روﺳﺘﺎ اﺳﮑﺎن ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮاﻧﺎت اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻋﺒﺎس ﺑﺮزﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﻋﺸﺎﯾﺮی در ارﺗﻔﺎﻋﺎت روﺳﺘﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ. او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎﮐﻤﮏ اﯾﻞ ﻋﺸﺎﯾﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ. ﺑﺮزﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺻﻨﻌﺖ درآﻣﺪزاﯾﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدم و ﻫﻢ اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی ﺑﺰم ﺑﻮاﻧﺎت درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﻢ. ﻫﺮ روز از ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻐﺎزه داران از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
او ﻓﻬﻤﯿﺪه ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺖ و ﻧﻮع ﻏﺬا و ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان از راه ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ارزﺷﻬﺎ را ﺣﻔﻆ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ودﯾﮕﺮن درآﻣﺪزاﯾﯽ و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺮزﮔﺮ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ در روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده و اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎی ﺑﻮاﻧﺎت ﻫﻤﮕﯽ در اﻣﺮ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺻﺒﺤﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﺮدوی زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺧﻮدﺷﺎن از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮزﮔﺮ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺮﮐﺰی دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.” ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ. اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرم روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎری ﮔﺮدﺷﮕﺮی دادﻧﺪ و در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎﯾﺸﺎن از ﻣﻦ و دﺧﺘﺮاﻧﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ”.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺶ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.” ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﯾﮏ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد و آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد. ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ازﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ رﻓﺘﺎر درﺳﺖ ﺑﺎ اوﺳﺖ. ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ. درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ از او ﺑﺮای ﭼﻪﻣﻨﻈﻮری ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ. ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، دروغ ﻧﺸﻨﻮد و اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺟﯿﺐ او راﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ در رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ آﻧﻬﺎ از زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن راه ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﺮای ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽداﻧﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن آدﻣﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺮزﮔﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ۸۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻗﺮار دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺧﻮد ﺗﻮرﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی، ﭘﺮﻧﺪه ﻧﮕﺮی، ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را راه اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.
ﻋﺒﺎس ﺑﺮزﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: وﻗﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻮرﻫﺎ و دﻋﻮت از ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﻓﺮادﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﻓﻘﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺠﺮی ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ را ه اﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﻮان ﮔﺸﺖ اﻓﺘﺎدم و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دوﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از روزی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺑﻮاﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ را دارد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮدم ﮐﻪ از ورود ﺗﻮر ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮی و ﺣﺘﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮرﻫﺎ و ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮزﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ذوق و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮان از ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽرود. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﺮ روﻧﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮاﻧﺎت و روﺳﺘﺎی ﺑﺰم از دﻫﮑﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﺒﺎس درآﻣﺪ دارﻧﺪ .دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺳﺎده روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ درآﻣﺪ زاﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
روﺳﺘﺎی ﺑﺰم در ۷۱ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﺑﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد و ﮐﺮﻣﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻮاﻧﺎت ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﯿﺮاز و ﯾﺰد دو ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻮاﻧﺎت ﺳﻪ اﺗﺎق ﻗﺪﯾﻤﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺣﺪود ۷۰۰ ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارﻧﺪ و ۵۰۰ دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﻦ اﺗﺎﻗﻬﺎ اﺳﺖ.
ﺳﻮﺋﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺳﻨﺘﯽ و ۶ اﺗﺎق ﻋﻤﻮﻣﯽ، وﯾﻼﻫﺎی وﺳﻂ ﺑﺎغ و ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ و ﻣﻮزه ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﮔﻮﺷﻪی از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎﻣﺰاده ﺑﺰم و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎم زاده ﺷﺎه ﻣﯿﺮﺣﻤﺰه ، ﭘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻮرﯾﺎن، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻮرﯾﺎن و ﻣﻮزهﺑﻮاﻧﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮاﻧﺎت ﻓﺎرس ﻫﺴﺘﻨﺪ .

معرفی صنایع موفق برای استارتاپ ها

یکی از دلایل اصلی موفقیت استارتاپ این است که بتواند وارد بازار مناسبی شود. صنایع زیادی وجود دارند که هنوز هم جای پیشرفت دارند و فرصت مناسبی به شمار می‌روند.

شبکه‌های اجتماعی از ابتدای راه‌اندازی، محلی برای بیان نارضایتی‌های مردم از خدماتی که دریافت می‌کنند بوده است. ما هم نمونه‌ی این شکایت‌ها را زیاد دیده‌ایم. به‌عنوان مثال پست‌های زیادی در رابطه با غذاهای فست‌فود از طرف کسانی منتشر می‌شود که غذایی متفاوت از سفارش مورد نظر خود دریافت کرده‌اند. یا خریداران فروشگاه‌های آنلاینی که کالای دریافتی‌شان با کالای معرفی شده در سایت مغایرت داشته است. همچنین پست‌های زیادی در مورد مسافرانی وجود دارد که به دلیل کوتاهی از طرف آژانس‌های مسافرتی تعطیلاتشان مطابق برنامه‌ریزی پیش نرفته است.

صنایعی مانند فست‌فود، خرده‌فروشی آنلاین و آژانس‌های مسافرتی اشتباهات زیادی مرتکب می‌شوند و این فرصت خوبی برای کارآفرینان است. کارآفرینان می‌توانند از این چشم‌اندازهای باارزش برای راه‌اندازی استارتاپ‌های ساختار شکن در این صنایع استفاده کنند. در ادامه‌ی این مقاله‌ی زومیت به معرفی سه صنعتی می‌پردازیم که کارآفرینان می‌توانند از شکایت مشتری‌ها برای ایده‌های استارتاپی استفاده کنند.

airline

۱- صنعت هواپیمایی

مدتی پیش خانمی به دلیل شیر دادن به فرزند خود از هواپیما بیرون شد. این خانم به همراه پدر، مادر و پسر دو ساله‌ی خود در حال مسافرت از تگزاس به نیوجرسی بود و پرواز آن‌ها چندین بار به تأخیر افتاده بود. در نهایت زمانی که هواپیما آماده‌ی پرواز بود او به فرزند خود شیر می‌داد و نتوانست زمانی که مهمانداران پرواز از او خواستند کمربند ایمنی فرزندش را ببندد به خواسته‌ی آن‌ها گوش دهد. درنتیجه او و سایر اعضای خانواده‌اش از هواپیما بیرون شدند.

بعد از همه‌گیر شدن تلفن‌های هوشمند سراسر اینترنت پر از داستان‌های مشابه و تلخی شده است که بی‌کفایتی شرکت‌ها و خدمات آن‌ها را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال تنها با یک جستجوی ساده در توییتر متوجه می‌شوید که بسیاری از مردم از پروازهایی که داشته‌اند ناراضی بوده‌اند و بیرون شدن از هواپیما تنها یکی از هزاران مشکل آن‌ها است. امروزه پروازهای هواپیمایی بیش از پیش گران شده‌اند و در عین حال خدمات کمتری به مسافران ارائه می‌دهند. بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی امکانات خود را حذف کرده‌اند و مردم مجبور هستند برای خدماتی که قبلا به صورت رایگان عرضه می‌شد، هزینه‌ی بیشتری پرداخت کنند. به‌عنوان مثال بسیاری از شرکت‌ها وعده‌های غذایی خود را حذف کرده‌اند. تعداد دیگری برای حمل چمدان مسافرها در پروازهای داخلی هزینه‌ی اضافی دریافت می‌کنند. فاصله‌ی میان صندلی‌ها در قسمت اقتصادی هواپیما کم شده است و مسافرانی که فضای بیشتری می‌خواهند باید پول اضافه پرداخت کنند. حتی در برخی از خطوط هواپیمایی مسافران نمی‌توانند به صورت رایگان از امکانات سرگرم‌کننده بهره‌مند شوند. مردم به دنبال این هستند که بتوانند با پرداخت هزینه‌ی معقول از خدمات باکیفیت‌تری بهره‌مند شوند.

چند سال پیش شخصی وب‌سایتی به نام Skiplagged را راه‌اندازی کرد. این وب‌سایت به مسافران اجازه می‌دهد محل‌های اقامت را با هزینه‌ی کمتری در سطح شهر اجاره کنند. همان‌طور که می‌دانید بسیاری از پروازها چند قسمتی هستند و برخی مسافران ترجیح می‌دهند بین دو پرواز خود چند روزی در نیمه‌ی مسیر اقامت داشته باشند و بلافاصله بلیت پرواز بعدی به سمت مقصد را خریداری نمی‌کنند. این وب‌سایت محل‌های اقامت ارزان‌قیمتی را به مسافران پیشنهاد می‌کند. زمانی که شرکت‌های هواپیمایی از وجود این وب‌سایت مطلع شدند از صاحب آن شکایت کردند. اما صاحب ۲۲ ساله‌ی این کسب‌و‌کار توانست شرکت‌های هواپیمایی به ارزش ۲۱ میلیارد دلار را شکست دهد و در جریان شکایت آن‌ها پیروز شود. این دقیقا همان اختلالی است که برخی صنایع برای ایجاد تغییر باید با آن مواجه شوند. بنابراین استارتاپی که بتواند بهترین خدمات را با نازل‌ترین قیمت به مسافران عرضه کند بسیار موفق خواهد شد.

healthcare

۲- خدمات درمانی

تا به حال برایتان پیش آمده است که بعد از مراجعه به پزشک از هزینه‌های سنگین آن شگفت‌زده شوید و از خودتان بپرسید چرا این خدمات شامل بیمه نشده است؟ چرا ارائه دهندگان خدمات درمانی هزینه‌ی تمام مراحل درمان را پیش از جلب رضایت شما مطرح نکرده‌اند؟ همچنین این سوال پیش می‌آید که با وجود پیشرفت تکنولوژی چرا روند انتقال پرونده‌ها از یک دکتر به یک دکتر دیگر دشوار است؟ با اینکه اطلاعات مربوط به سوابق بیمار در دسترس است اما زمان زیادی برای انتقال آن‌ها هدر می‌رود درحالی‌که این زمان می‌تواند صرف تشخیص و درمان شود.

صنعت خدمات درمانی و پزشکی رشد بسیار زیادی داشته و فرصت خوبی را برای کارآفرینان مهیا کرده است تا با به کارگیری تکنولوژی و نوآوری، خدمات جدیدی را در این صنعت ارائه دهند. استارتاپ HealthHeart استارتاپی است که از سیستم ناکارآمد مراقبت از سلامتی برای ارائه‌ی ایده‌های جالب استفاده کرده است. این استارتاپ سوابق مرتبط به بیمار را به صورت الکترونیکی ذخیره و مدیریت می‌کند. چالش اصلی استارتاپ این است که گزارش‌ها را با امنیت بالا نگهداری کرده و انتقال آن‌ها میان پزشکان را راحت‌تر کند. زمانی که شخصی به خدمات درمانی احتیاج دارد تحت فشار و استرس است و هر نوع اختلال در روند درمان می‌تواند استرس بیمار را بیشتر کند. این مشکلات پیچیده در عرض یک شب حل نخواهند شد؛ اما فرصت خوبی برای استارتاپ‌ها مهیا شده است تا با ارائه‌ی ایده‌های تسهیل کننده درآمد کسب کنند.

automobile

۳- صنعت خودرو

صنعت خودرو شبیه به هیچ صنعت دیگری نیست. مخصوصا زمانی که صحبت از معامله‌ی خودرو به میان می‌آید. خرید و فروش ماشین به راحتی خرید و فروش سایر کالاها نبوده و با مشکلات زیادی همراه است و همچنین از طرفی بازار آنلاین بزرگی برای خودرو وجود ندارد. خراب شدن ماشین‌ها اجتناب‌ناپذیر است و اغلب مردم اطلاعات کمی در این زمینه دارند. درنتیجه هنگام خرابی ماشین به تعمیرگاه‌ها مراجعه می‌کنند. حدود یک دهه‌ی پیش زمانی که شرکت تسلا خودروهای برقی را به بازار ارائه داد، اختلال بزرگی در معامله میان مشتری و دلالان ماشین ایجاد کرد. امروزه این شرکت وسایل نقلیه‌ی خود را در استرالیا و هنگ‌کنگ همراه با بیمه به فروش می‌رساند. درواقع می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که شرکت تسلا یک شرکت پیشگام در بازار وسایل نقلیه به شمار می‌آید.

در طول یک دهه‌ی گذشته شرکت تسلا با مشکلات زیادی از طرف دیگران روبه‌رو شده است. در ابتدای امسال این شرکت مجبور شد فروشگاه‌های خود را به دلیل شکایت و اعتراض معامله‌کنندگان ماشین در ایالت میزوری تعطیل کند. اما در چند ماه گذشته دادگاه به نفع این شرکت رای داده و این موفقیت بزرگی برای شرکتی است که بتواند محصولات خود را به طور مستقیم به دست مصرف‌کننده برساند.

با این حال هنوز هم تعداد شکایت‌ها زیاد است و صنعت تولید، بیمه و تعمیر ماشین هنوز هم جای پیشرفت دارد. کارآفرینان علاقه‌مند به صنعت خودرو می‌توانند از فرصت‌های موجود استفاده کنند.

منبع: زومیت

 

 

بدترین هفته ارز دیجیتال از ۲۰۱۳ تاکنون/سقوط ۳۰ درصدی نرخ بیت کوین

روز جمعه قیمت بیت کوین با سقوطی ۳۰ درصدی، از سطح ۱۱۰۰۰ دلار هم پایین تر رفت. پس از این که متخصصان در مورد حبابی شدن بیت کوین هشدار دادند، با هجوم به فروش، قیمت آن به شدت افت کرد.

به نقل از رویترز، روز جمعه قیمت بیت کوین با سقوطی ۳۰ درصدی، از سطح ۱۱۰۰۰ دلار هم پایین تر رفت. پس از این که قیمت بیت کوین تا نزدیک ۲۰۰۰۰ دلار اوج گرفت و متخصصان در مورد حبابی شدن آن هشدار دادند، سرمایه گذاران به فروش آن هجوم آوردند و قیمت آن به شدت افت کرد.

پس از این که در ساعت ۱۰:۵۰ روز جمعه به وقت تهران، قیمت بیت کوین در پایگاه کوین دسک تا ۱۰۸۳۴.۹۴ دلار و در بورس بیتس مپ، تا ۱۱۱۵۹ دلار سقوط کرد؛ اما قیمت آن اندکی بعد، دوباره به بالای ۱۴۰۰۰ دلار باز گشت و سقوطی ۹ درصدی در یک روز را ثبت کرد.

در مجموع ،قیمت بیت کوین این هفته ۲۵ درصد افت کرد که این بزرگترین افت آن از آوریل ۲۰۱۳ است؛ به این ترتیب بیت کوین به هفته ای پایان داد که در آن، با آغاز فروش سهام ارز دیجیتال در بورس سی ام ای، بزرگترین بورس اوراق جهان، پول دیجیتال وارد عصری جدید شد.

از روز گذشته تا کنون، قیمت بیت کوین دوباره روند نزولی به خود گرفت و در ساعت ۱۱:۲۵ شنبه به وقت تهران قیمت آن در پایگاه کوین دسک، ۱۳۷۹۲.۳۲ دلار شد.

در بازار سهام آمریکا هم سهام شرکت هایی که بخت خود را به بیت کوین یا تکنولوژی زیرساختی آن، بلاک چین، پیوند زده بودند هم، ضربه سختی خوردند. شرکت های لانگ بلاک چین، اوراستاک دات کام، ریوت بلاک چین و ماراتون پرنت گروپ هم بین ۲ تا ۱۵ درصد از ارزش سهام خود را از دست دادند.

در بازار سهام بیت کوین، اوراق یک ماهه آن در بورس سیبوئه به علت افت شدید قیمت تعلیق شد و در بورس سی ام ای هم سهام آن از آستانه افت مجاز خود عبور کرد.

روز جمعه پایگاه کوین بیس که یکی از بزرگترین بورس های ارز دیجیتال است، اعلام کرد به علت ترافیک بالا موقتا خرید و فروش بیت کوین را تعلیق کرده است.

 

 

آیا بیت کوین قابل اعتماد است؟

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه نوسانات بیت کوین یکی از چالش های اصلی آن به حساب می آید گفت: اگر بیت کوین به وسیله ای برای دور زدن تحریمها تبدیل شود شک نکنید که آمریکاییها در مقابل آن خواهند ایستاد.

خبرگزاری تسنیم: حسین صمصامی در نشست بررسی چالش ها و فرصت های بیت کوین که به همت نشریه عصر اندیشه برگزار شد گفت: در اقتصاد پولی سه ویژگی اصلی برای پول در نظر گرفته می شود که عبارتند از: وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش و ابزار ذخیره ارزش. این در حالی است که امروز بخش عمده ای از پول به شکل اعتبار است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از نقدینگی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت سکه و اسکناس در دست مردم است گفت: مابقی نقدینگی یعنی رقمی بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت اعتباری و غیرقابل رویت می باشد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین شاخص های پول رایج این است که قدرت مرکزی پشتیبان آن است و مردم به اعتبار آن برای پول ارزش قائل هستند.

به گفته صمصامی بانک مرکزی یک گاوصندوق بزرگ نیست که تمام منابع در آن باشد و خود بانک از مسیر خلق اعتبار بدهی خود را جبران می کند. از سوی دیگر تمام اسکناس های در دست مردم با پشتوانه ارز، طلا یا موزه جواهرات ملی از سوی بانک مرکزی منتشر شده و این پشتوانه یکی از ویژگی های اصلی پول در دنیای امروز است.

صمصامی با اشاره به نوسان های بسیار بالای پول دیجیتال گفت: از ابتدای فروردین ماه تا آذرماه امسال ارزش بیت کوین ۱۶ برابر شده و به ۲۰ هزار دلار رسیده است. اما در یک مدت کوتاه بیت کوین حدود ۸ هزار دلار سقوط کرد نوسان بالای بیت کوین باعث شده که یک پول قابل اعتماد برای مبادلات بازرگانی نباشد.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با مطرح کردن این سوال که آیا رشد ارزش بیت کوین براساس عرضه و تقاضای واقعی است گفت: فرض کنید دولت ایران هفته گذشته مقداری بیت کوین خریداری می کرد حال با سقوط ۸ هزار دلاری آن سوالی که ایجاد می شود این است که چه کسی پاسخگوی ضرر ده ها هزار دلاری است که دولت خریداری کرده بود.

صمصامی با اعلام اینکه در حال حاضر بیت کوین در ۶۵ کشور به صورت قانونی مبادله می شود گفت:در ۶ کشور از جمله نپال، بولیوی و قرقیزستان مبادله بیت کوین غیرقانونی است از سوی دیگر در ۱۲۱ کشور نیز تصمیم مشخصی در خصوص مبادله و استفاده از بیت کوین اتخاذ نشده است.

به گفته این استاد دانشگاه سقوط بیت کوین نشان داد که این پول دیجیتال نمی تواند مبنایی برای پول رسمی باشد و مشخص نیست که چگونه برخی کشور ها مبادله آن را قانونی اعلام کرده اند.

وی افزود: اینکه بیت کوین در آینده به صورت فراگیر کارکرد پول را پیدا کند محل سوال است به همین دلیل نمی توان گفت که بیت کوین یک فرصت مناسب برای سرمایه گذاری مردم به حساب می آید.

صمصامی تاکید کرد: بدون شک اگر قرار باشد پولی ایجاد و به کار گرفته شود که به وسیله آن تحریم ها دور زده شوند قطعا آمریکا با آن مقابله خواهد کرد.

وی ادامه داد: فرض کنید که بانک مرکزی ایران اعلام کند ۵۰ درصد پرتفوی ارزی از بیت کوین تشکیل شود شک نکنید که آمریکایی ها در مقابل این پول دیجیتال خواهند ایستاد.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: به نظر بنده یک احتمال این است که بیت کوین می تواند یک کلاهبرداری بزرگ باشد چرا که مکانیزم و تولید کنندگان اصلی بیت کوین برای عموم مردم قابل شناسایی نیستند.

 

 

منبع: فردا

 ریسک سرمایه گذاری چیست و چرا باید به آن توجه کرد؟

 

در مبحث سرمایه گذاری، ریسک به شانس از بین رفتن ارزش یک دارایی اشاره دارد یعنی اینکه دارایی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اید، ارزش خود را از دست بدهد و پولی که برای به دست آوردن آن دارایی پرداخت کرده بودید، به باد رود. انواع مختلفی از ریسک ها وجود دارد که سرمایه گذاران در معرض آن‌ها قرار دارند و به طبع آن راه‌های زیادی هم برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری وجود دارد، مثل تخصیص دارایی و متنوع سازی، ولی هیچ راهی برای از بین بردن کامل ریسک وجود ندارد. دانستن منابع مختلف ریسک به شما کمک می‌کند تا بهتر بتوانید همچنان که پرتفوی خود را می‌سازید، دارایی های منفرد خود را نیز ارزیابی کنید.

 

در زیر فهرستی از منابع اصلی ریسک معمول کلاس‌های دارایی اصلی جمع آوری شده است. اگر می‌خواهید تا راجع به یک ریسک خاص بیشتر اطلاعات کسب کنید، توضیحات کامل‌تر آن‌ها را در ادامه بخوانید. (لطفاً توجه داشته باشید: این یک لیست کامل و جامع نیست.(

 

  • ریسک صنعت
  • ریسک توقف نماد
  • ریسک نرخ بهره
  • ریسک نرخ سرمایه گذاری مجدد

 

چرا ریسک سرمایه گذاری اهمیت دارد؟

 

درک اینکه سرمایه گذاری دارای ریسک است و همچنین شناخت پاداش های احتمالی که از سرمایه گذاری به دست می‌آورید، برای اتخاذ استراتژی‌های سرمایه گذاری ضروری است. دانستن ریسک های احتمالی پیش روی یک کلاس دارایی یا یک سرمایه گذاری خاص به شما اجازه خواهد داد تا عکس‌العمل‌های احساسی را که سرمایه گذاری با خود به همراه دارد بهتر کنترل کنید. آگاهی از ریسک بیشتر برخی سرمایه گذاری ها همچنین به شما در تخصیص دارایی های خود و انتخاب دارایی هایی با ریسکی متناسب با موقعیت شما کمک خواهد کرد تا بهتر بتوانید ریسک سرمایه گذاری های خود را مدیریت کنید.

 

دانستن مفهوم ریسک چه کمکی به شما می‌کند؟

 

اولین گام این است که این حقیقت را بپذیرید که ریسک در هر سرمایه گذاری وجود دارد و هر سرمایه گذاری هم در معرض ریسک قرار دارد. دانستن این موضوع می‌تواند به شما در گرفتن تصمیمات بهتر و اتخاذ یک استراتژی آگاهانه از ریسک با استفاده از تکنیک تخصیص دارایی ها و متنوع سازی کمک کند. مهم‌تر از همه درک بهتر از ریسک به شما این اعتمادبه‌نفس را می‌دهد تا برنامه‌ریزی پس انداز و سرمایه گذاری خود را با جدیت بیشتری انجام دهید و از یک استراتژی سرمایه گذاری قانونمند، بدون توجه به عملکرد بازار، پیروی کنید.

 

گام بعدی ارزیابی گزینه‌های سرمایه گذاری احتمالی به‌وسیله منابع اصلی ریسک است. به طور مثال، اگر به سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری در سهام علاقه‌مند هستید، باید ریسک بازار را در نظر بگیرید. اگر به سرمایه گذاری در اوراق مشارکت می‌اندیشید، باید به ریسک نرخ بهره توجه کنید.

 

درنهایت، از متنوع سازی برای توزیع سرمایه خود میان دارایی ها و گزینه‌های سرمایه گذاری مختلف که با یکدیگر همبستگی کمی دارند، استفاده کنید تا ریسک کلی پرتفوی خود را کاهش دهید.

 

اما خوب است انواع مختلف ریسک ها را با هم مرور کنیم:

 

ریسک بازار: که به آن "ریسک سیستماتیک” یا "بتا” هم می‌گویند، ریسک کل مربوط به سرمایه گذاری در همه دارایی ها است. ریسک بازار می‌تواند مدیریت شود، ولی هیچ‌گاه به طور کامل قابل‌حذف نیست.

 

ریسک صنعت: ریسک مربوط به بخش‌ها و صنایع خاصی از سرمایه گذاری ریسک صنعت گفته می‌شود. برای مثال سهام شرکت های پتروشیمی در معرض ریسک هایی قرار دارند که شرکت های دارویی ممکن است متأثر از آن نوع ریسک ها نباشند.

 

ریسک توقف نماد: این نوع ریسک زمانی رخ می‌دهد که قیمت آغازین سهام یک شرکت بعد از توقف و بسته شدن نماد شرکت با قیمت نهایی در روز بسته شدن نماد آن تفاوت قابل‌توجهی داشته باشد. ریسک توقف نماد می‌تواند بین پایان یک روز و آغاز روز بعد اتفاق بیفتد. ریسک توقف نماد در طول یک آخر هفته یا یک تعطیلات واضح‌تر می‌شود، جایی که اتفاقات زیادی از زمان تعطیل شدن در روز چهارشنبه و بازگشایی در روز شنبه می‌تواند رخ دهد. اطلاعاتی که ممکن است بعد از بسته شدن نماد شرکت منتشر شود و رخدادهای اقتصادی و سیاسی تنها بخشی از کاتالیزورهایی هستند که می‌توانند این نوع ریسک را تقویت کنند.

 

ریسک نرخ بهره: ریسک نرخ بهره غالباً به طور واضحی در سرمایه گذاری اوراق مشارکت قابل مشاهده است، جایی‌که افزایش نرخ بهره بانکی منجر به کاهش قیمت اوراق مشارکت می‌شوند و به ارزش سرمایه گذاری های اوراق مشارکت آسیب می‌رسانند. کاهش نرخ بهره تاثیرعکس داشته و به افزایش قیمت اوراق مشارکت منجر می‌شود. ریسک نرخ بهره همچنین می‌تواند به کلاس‌های دارایی دیگر، مثل سهام شرکت ها نیز سرایت کند، جایی که نرخ های بهره بالاتر ممکن است نتیجه تلاش‌های سیاست بانک مرکزی برای مبارزه با تورم یا تسلط بر رشد سریع اقتصادی باشد، امری که می‌تواند باعث شکل‌گیری رکود در اقتصاد شود. به عبارتی اثر نرخ های بهره بالاتر ممکن است به کاهش فعالیت اقتصادی منجر شود که درنتیجه آن به ارزش سهام شرکت ها آسیب وارد می‌شود. نرخ های بهره پایین برای تحریک رشد اقتصادی می‌تواند تأثیر مثبتی بر همان دارایی ها بگذارد، ولی باز هم تضمینی برای این رابطه وجود ندارد و افزایش و کاهش نرخ بهره می‌تواند آثار پیش‌بینی‌نشده‌ای بر اقتصاد داشته باشد.

 

ریسک سرمایه گذاری مجدد: فرض کنید شما در یک نوع اوراق مشارکت سرمایه گذاری کرده‌اید که بازده سالانه ۲۲ درصد داشته است. اکنون که شما به سررسید این اوراق نزدیک می‌شوید، باید به دنبال گزینه جدیدی برای سرمایه گذاری باشید تا پولی که از محل سررسید اوراق مشارکت قبلی دریافت می‌کنید در جای جدید سرمایه گذاری کنید؛ اما به دلیل کاهش نرخ بهره و تغییر شرایط اقتصادی، نمی‌توانید سرمایه گذاری جدیدی پیدا کنید که با همان نرخ ۲۲ درصد یا بیشتر به شما سود پرداخت کند. به همین دلیل ناچارید در اوراقی سرمایه گذاری کنید که سود ۱۸ درصد عاید شما می‌کند. به این نوع ریسک، ریسک سرمایه گذاری مجدد گفته می‌شود.

 

ریسک نرخ ارز: این نوع ریسک زمانی رخ می‌دهد که شما در بورس کشوری دیگر سرمایه گذاری می‌کنید. برای مثال اگر یک سرمایه گذار ساکن ایران سهام شرکت بنز آلمان را بخرد، این احتمال وجود دارد که دارایی به یورو (EUR) باشد و سرمایه گذار حالا نه تنها در معرض ریسک بازار برای سهام شرکت بنز قرار دارد، بلکه در معرض ریسک مبادله یورو با ریال نیز قرار می‌گیرد. به طور مثال، قیمت سهام بنز آلمان ممکن است افزایش یابد، ولی اگر یورو در مقایسه با ریال تضعیف شود، می‌تواند هرگونه سودی را کاهش داده و یا حتی از نظر ریالی به زیان سرمایه گذار منجر شود.

منبع: تابناک