کانال تلگرام مگاشید megashid@ "همه چیز در مورد سرمایه گذاری و دنیای سرمایه گذاران"

سرمایه گذاری زود بازده و مطمئن در طرح پرواربندی گوسفند

توضیحات

منظور از پرواربندی یعنی چاق کردن و کسب حداکثر اضافه وزن یاتولید لاشه جهت تامین گوشت است.
پرواربندی به دو روش انجام م یشود:
• پرواربندی در محیط محسور
• پرواربندی در محیط آزاد و مرتع
روش اول یعنی پرواربندی در مکا نهای محصور و محدود به دو دسته زیر تقسیم میشود:
1- نگهداری گوسفند پرواری در مکانهای مسقف 2- نگهداری گوسفند پرواری در محیط
بدون سقف
کل سرمایه مورد نیاز: 140 میلیون تومان
سود پی شبین یشده: 25 درصد
بازگشت سرمایه: 5 سال
مکان پروژه: همدان
www.megashid.com
تلفن:
02166915927
02166577983

اطلاعات تماس

تلفن: 02166577983
تماس با کرمی به وسیله سیستم پیغام