نشریه الکترونیک مگاشید 5

توضیحات

نشریه الکترونیکی مگاشید برای تیرماه و با موضوع معرفی طرحهای سرمایه گذاری منتشر شد.
کلیه طرحهای مذکور توسط کارشناسان مگاشید بررسی و تهیه شده اند.
دریافت فایل

اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی: مدیریت مگاشید
تلفن: 02166915927
تماس با مدیریت مگاشید به وسیله سیستم پیغام